Chemia

IMG_6783s.rjpg, 96kB Hydroksyapatyt jest trudnorozpuszczalnym związkiem, o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2, krystalizującym w układzie heksagonalnym o gęstości około 3,16 g/cm3. W 39,89% składa się z wapnia, 18,5% z fosforu, natomiast pozostałość to tlen, 41,41% i wodór w ilości 0,2% masy związku. Charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną (rozkład powyżej 800 °C). Oczyszczony i wysuszony produkt w formie białego proszku może stanowić surowiec chemiczny do dalszej syntezy lub modyfikacji.
Jednymi z najważniejszych zastosowań hydroksyapatytu są pokrycia ceramiczne implantów oraz jako materiał uzupełniający ubytki kości, co wynika z jego podobieństwa do struktury tworzącej kości. Jego wysoka biokompatybilność jest także wykorzystywana w medycynie i biologii. Biopolimery, nośniki leków lub biokompozyty to tylko przykłady licznych zastosowań hydroksyapatytu. Nasz produkt charakteryzuje się nanokrystalicznością, a rozmiary poszczególnych krystalitów nie przekraczają 100 nm. Aby mieć pewność jakości naszego produktu, regularnie analizujemy otrzymane materiały z wykorzystaniem technik, takich jak dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD), mikroskopia elektronowa (skaningowa i transmisyjna, SEM i TEM), spektroskopia Ramana i w podczerwieni (FT-IR) oraz sprawdzamy powierzchnię właściwą (BET).
Oferujemy Państwu możliwość syntezy pochodnych hydroksyapatytów oraz pokrewnych materiałów o pożądanych właściwościach, strukturze, morfologii i porowatości. Możemy odpowiednio modyfikować i dostosowywać nasz produkt do Państwa potrzeb. Syntezy prowadzone są przez specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z nanomateriałami, a nasze laboratorium umożliwia otrzymywanie produktu w dużych (kilogramowych) ilościach.

CaPO TEM SAEDs.jpg, 143kB